Ordningsregler

Ladda ner stadgar – Flaten-foreskrifter

Följande ordningsregler har godkänts av Stockholm stad
Stockholms stad har till föreningen upplåtit mark för fritidsträdgårdsverksamhet. Varje lott skall därför vårdas väl och hållas i prydligt skick så att området utgör ett tilltalande inslag intill Naturreservatet. Lotten får till ingen del användas som upplag för skräp och byggnadsmaterial.

Enligt medlemsavtalet § 3 får den upplåtna lotten endast användas ”för fritidsträdgårdsändamål”. Byggnad eller annan anläggning, med undantag av pergola och mindre växthus, får inte uppföras på lotten. För att sätta upp pergola eller växthus krävs tillstånd från styrelsen.

Se följande normer och riktlinjer för smärre byggnationer inom fritidsträdgårdsområden:

  • SARG: Max 20 cm över mark
  • UTEPLATS: Gräs, plattor eller trägolv fFinished-Pergola jpgår vara 15 kvm till ytan och 20 cm över angränsande marknivå.
  • SPALJÉ: Runt uteplats får vara 1,5 m hög och får ej kläs in i plast, duk eller dylikt.
  • PERGOLA: Får vara 1,80 m hög och 6 kvm till ytan. Tak är ej tillåtet, markis eller annat solskydd får användas men måste tas ner under vintern. 
  • VÄXTHUS: Får vara 6 kvm till ytan och 1,80 m till taknock.

Årsavgiften: 1400 kr ska vara inbetald på postgiro: 52299-5 senast den 31 oktober inför kommande säsong. Glöm ej att skriva lottnummer och namn i meddelandefältet.

Lottskötsel: Arbetet på lotten ska ske i god tid, vara påbörjat senast den 15 juni och ska därefter skötas under hela odlingssäsongen. Rensa bort ogräs intill angränsande lott/er och mot allmänning. Växter eller träd bör inte skugga din grannes odlingar och inte hänga utanför lottgränsen så de utgör ett hinder för gående. Ditt staket runt lotten ska vara helt så att tillträde för större djur, såsom rådjur, älgar tamboskap mm. undviks, och att barn eller vuxna inte skadar sig på det. Efter odlingssäsongen städas lotten inför vintervila. Styrelsen gör inspektion av samtliga lotter en gång på sommaren med uppföljning på höstens städdag.

Styrelsen har rätt att säga upp en medlem om lotten inte sköts enligt föreningens ordningsregler.

Till lottskötseln ingår: Skötsel av angränsande allmänning, såsom gångar och tilldelat ansvarsområde, se karta nedan.

Odlingsriktlinjer: Använd i möjligaste mån ekologiska och miljövänliga produkter. Undvik övergödsling då detta kan leda till läckage ut i natur och vattendrag. Kompostera ditt trädgårdsavfall på lotten som sedan kan användas till jordförbättring. Tänk på att inte lägga matrester i komposten, detta lockar fram skadedjur, framförallt råttor. Det är inte tillåtet att använda kemiska bekämpnings- och gödningsmedel. Använd inte heller impregnerat virke.

Efter beslut på årsmötet 2019, att föreningen ska starta arbetet med miljödiplomering kommer ett nytt menyval Miljö. Här kan medlemmar följa arbetet med nya odlingsriktlinjer i samspel med miljö och klimat och i enlighet med koloniträdgårdsförbundets rekommendationer se länk Odling och miljö .

Vattning: För att minska vattenförbrukningen rekommenderas punktbevattning morgon (före kl 11.00) och kväll (efter kl 16.00) och/eller gärna i samband med regn. Bevattning med spridare ger onödig avdunstning och ska inte användas. Bevattning med droppslang är tillåten, men ska vara avstängd när lottinnehavare lämnar lotten för dagen. Se även till att alla kranar är ordentligt avstängda innan lotten lämnas.

Avfall: I soptunnan får endast hushållssopor slängas. Grovsopor transporteras bort eller sparas på lotten till höstens städdag då container hyrs in. Det är inte tillåtet att ställa grovsopor på föreningens allmänningar.

Redskapsboden: Redskapsboden är i första hand förråd för våra gemensamma gräsklippare, skottkärror och diverse verktyg. Om det finns plats över kan även privata trädgårdsredskap förvaras här.

Föreningens maskiner och redskap: Gräsklippare, röjsåg, lie m.m. kan du låna. Använd maskiner och redskap på rätt sätt, se anvisningar på insidan av redskapsbodens dörr eller be om hjälp. Meddela styrelsen snarast via e-post eller muntligen om en maskin eller ett redskap går sönder. Redskapsboden får inte stå öppen utan tillsyn.

Städdagarna har obligatorisk närvaro: Viktiga datum anslås via e-post, medlemsbrev och hemsida. Vid förhinder att närvara på städdag kan du höra av dig till styrelsen och få en städuppgift som kan utföras vid annan tidpunkt. Om medlem uteblir helt utgår en avgift på 200 kr per städdag. Vid gemensamt föreningsarbete på städdag eller annan tidpunkt omfattas medlemmarna av föreningens olycksfallsförsäkring.

Eldning: Stockholms stad tillåter eldning vecka 18 och vecka 40. Att elda under andra veckor är olagligt! Föreningen har de senaste åren undvikit eldning på städdagarna, då det har en negativ effekt på klimatet.

Trädvård inom föreningens arrendeområde: Träd på allmänning som inte är frukt- eller prydnadsträd tillhör Stockholms stad, parkförvaltningen kontaktas innan beskärning sker, detta gäller ej sly. Etablerade träd på lotten får inte sågas ner utan styrelsens godkännande. Ansvaret för beskärning av fruktträd eller prydnadsträd på lotten ligger hos lottinnehavaren. Lottmedlem får såga ner grenar som stör den egna lotten, om de störande grenarna växer på grannlottens träd, ska nedsågning ske i samråd med grannlottens innehavare. En lottmedlem får aldrig gå in på någon annan medlems lott och såga ner eller beskära träd. Plantering av nya träd på lotten, ska placeras på rätt avstånd från lottgräns samt begränsas på höjden. Vid behov, kontakta styrelsen eller föreningens trädvårdsansvarige för rådgivning.

Användning av gemensamma grillen: Använd endast grillkol eller briketter. Tändvätska är inte tillåten då den luckrar upp betongen, använd istället tidningspapper eller brasstickor. Släck inte med vatten då betongen kan sprängas och skada människor. Släng matrester i soptunnan när de kallnat och städa efter avslutad grillning.  

Tänkvärt: Förvara inte brännbara vätskor utomhus, dessa kan lätt självantända när ingen finns på plats, vilket innebär att elden sprids och förstör kolonilotter samt att stallet med hästar intill oss kan börja brinna. Tändvätska är inte miljövänlig, se mer info under menyvalet Miljö.

Information och anvisningar från styrelsen meddelas via e-postmeddelanden, hemsida eller anslagstavla.

Adressändring: Vid byte av e-post- eller bostadsadress och/eller telefonnummer/mobilnummer meddela detta till föreningen snarast möjligt via föreningens e-post.

Behandling av lotter vid avslut av medlemskap: Vid uppsägning av lott ska befintligt staket och dörr samt matjord lämnas kvar. Etablerade träd får ej grävas upp.

Uppsägning: Uppsägning meddelas skriftligen till någon i styrelsen eller via e-post. Använd Uppsägningsmall som finns under dokument på hemsidan . Avslutande medlem gör en slutbesiktning tillsammans med någon i styrelsen innan lotten lämnas. Samtidigt återlämnas nycklar till gemensamhetsutrymmen, därefter betalas depositionsavgiften tillbaka via bank- eller postgiro.

I övrigt gäller av Stockholms stads godkända stadgar

Ansvarsområden

Alla medlemmar i föreningen delar på skötseln av våra allmänna ytor. Ytorna har delats in i olika ansvarsområden med färgkoder, se karta nedan.
Varje grupp ansvarar under vecka 18 till vecka 40 för att gräset klipps samt att växter och träd är vattnade och mår bra.

Kartan nedan visar vilken grupp du tillhör

områdeskara ny

 

Vi kallar grupperna för

  • Grillgruppen (grön)
  • Fruktlundens grupp (gul)
  • Allégrupperna 1 och 2 (blå)
  • Syrenbersåns grupp (röd)

 

ladda ner kartan i pdf-format Orhem områdeskarta

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: