Ordningsregler

Användning av grillen Orhem

Tänkvärt…

Förvara inte brännbara vätskor på lotten
– tändvätska och liknade vätskor kan lätt självantända under tidpunkter när ingen finns på plats, vilket kan innebära att elden snabbt sprids och skada många kolonilotter och vi har ett stall intill oss där hästarna riskerar att brinna inne.

Tändvätska är inte miljövänlig utan ganska giftigt och det ger bismak på det som grillas. tips på miljövänlig grillning 

Ordningsregler

Ladda ner stadgar – Ordningsregler Orhem Trekanten– Flaten-foreskrifter

Följande ordningsregler har godkänts av Stockholm stad
Stockholms stad har till föreningen upplåtit mark för fritidsträdgårdsverksamhet. Varje lott skall därför vårdas väl och hållas i prydligt skick så att området utgör ett tilltalande inslag i Naturreservatet. Lotten får till ingen del användas som upplag för skräp och byggnadsmaterial.

Enligt medlemsavtalet § 3 får den upplåtna lotten endast användas ”för fritidsträdgårdsändamål”. Byggnad eller annan anläggning, med undantag av pergola, får inte uppföras på lotten”. För att sätta upp pergola eller växthus krävs tillstånd från styrelsen.

Byggnationen får ej påbörjas innan tillstånd har erhållits. Se följande normer och riktlinjer för smärre byggnationer inom fritidsträdgårdsområden:

  • SARG: Max 20 cm över mark
  • UTEPLATS: FFinished-Pergola jpgår vara max 15 kvm. Gräsyta, plattor eller trägolv max 20 cm över angränsande marknivå.
  • SPALJÉ: Spaljé runt uteplats får max vara 1,5 m hög och får ej kläs in i plast, duk eller dylikt.
  • PERGOLA: Pergola får vara max 1,80 m hög och max 6 kvm till ytan. Tak är ej tillåtet dock får markis användas som kan rullas på och av. Se Stockholm stads bygganvisning
  • VÄXTHUS: Max 6 kvm till ytan och max 1,80 m till taknock. Växthuset ska monteras ned på hösten.

 

Årsavgiften: ska vara inbetald på postgiro: 522 99-5 senast den 31 oktober årligen. Glöm ej att skriva avsändare: lottnummer och namn i meddelandefältet.

Lottskötsel: Arbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad senast den 15 juni och den ska skötas under hela odlingssäsongen (enligt punkt 8 stadens ordningsföreskrifer och § 3 i medlemsavtalet). Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december. Styrelsen gör inspektion av samtliga lotter två gånger per säsong. Styrelsen har rätt att säga upp en medlem om lotten inte sköts, se § 11-13 i medlemsavtalet.

Till lottskötseln ingår även att sköta angränsande omgivning såsom gångar och tilldelad ansvarsområde. Rensa kanterna så att lottgrannarna inte får in ditt ogräs på sina lotter. Inga växter får skymma din grannes odlingar, ej heller hänga utanför tomtgränsen så att den utgör ett hinder för gående. Rensa även utanför din lottgräns. Se till att staket runt din lott är helt, att ingen kan skada sig, varesig djur eller barn.

Odlingsriktlinjer samt vattna med sunt förnuft: Det är förbjudet att använda kemiska bekämpnings- och gödningsmedel, t.ex. Blåkorn, Roundup, etc. Det gäller även att köpejord inte innehåller konstgödsel. Likaledes gäller det att inte använda arsenikimpregnerat virke. Använd i möjligaste mån ekologiska produkter. Tänk på att gödsla så att det inte läcker ut i andra delar av marken och i vattendrag. Täck gärna jorden över vintern med halm, löv, etc. För att spara på vatten bör man vattna tidig morgon eller sen kväll och i samband med regn. Förhindra onödig avdunstning genom att ställa in vattenspridare på låg nivå. Vår koloniförening ingår i Flatens Naturreservat, vilket innebär att det finns odlingsdirektiv som återfinns i Flaten-foreskrifter och odlingstips och fakta finner du här.

Avfall: I soptunnorna får endast hushållssopor slängas. Grovsopor transporterar man själv eller har dem på sin lott tills grovsopshämtning sker. Det är absolut förbjudet att ställa grovsopor på föreningens allmänningar.

Redskapsbodar: Redskapsboden är förråd för våra gemensamma maskiner gräsklippare, skottkärror och diverse verktyg. Om det finns plats över kan även privata trädgårdsredskap förvaras här.

Föreningens redskap: Gräsklippare, skottskärror, röjsåg, lie m.m. kan du låna. Tänk på att använda föreningens redskap på rätt sätt. Meddela styrelsen snarast om något redskap är trasigt eller om det är något problem med dem. Redskapsboden får inte stå öppen utan tillsyn.

Städdagarna har obligatorisk närvaro. Viktiga datum anslås via mail, medlemsbrev och hemsida. Det är obligatoriskt att delta på gemensamma städdagar. En avgift på 200 SEK per städdag utgår till medlemmar som inte deltar i den gemensamma skötseln av området. Om du inte kan delta på städdagarna kan du höra av dig till styrelsen för att utföra en städuppgift vid annat tillfälle. På städdagarna och vid annat arbete för föreningens räkning omfattas medlemmarna av föreningens olycksfallsförsäkring.

Eldning i Stockholms stad är endast tillåten en vecka under vår respektive höst, vilken vecka anslås genom kalendarium på anslagstavlan och vår hemsida, samt medlemsbrevet. Att elda under andra perioder är olagligt! Se anvisningar Stockholms stad

Information och anvisningar från styrelsen meddelas via anslag på anslagstavla, hemsidan och via e-postmeddelanden.

Adressändring: när du byter e-post- eller bostadsadress och/eller telefonnummer/mobilnummer meddela detta till föreningen snarast möjligt via maila eller skicka ett meddelande till lottansvarig och info-mailet.

Uppsägning: Uppsägning meddelas skriftligen till någon i styrelsen. Använd sista sidan i avtalet där finns uppsägningsformuläret. Ansvarig i styrelsen gör en avflyttningsbesiktning av lotten att den är i ett acceptabelt skick. Nycklar återlämnas till den som är ansvarig för lottuthyrningen och du återfår deponeringsavgiften.

I övrigt gäller av Stockholms stads godkända stadgar

Ansvarsområden

För att skötseln av våra allmänna ytor ska fungera bättre har alla lotter delats in i olika ansvarsområden.
Fyra grupper ansvarar för sin del, att gräset är klippt, att gamla och nya växter och träd är vattnade och mår bra.

På kartan ser vilken grupp du tillhör

områdeskara ny

Vi kallar grupperna för

  • Grillgruppen (grön)
  • Fruktlundsgruppen (gul)
  • Allégruppen (blå)
  • Syrenbersågruppen (röd)

 

ladda ner kartan i pdf-format Orhem områdeskarta

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s