Ordningsregler

Ladda ner stadgar – Flaten-foreskrifter

Följande ordningsregler har godkänts av Stockholm stad
Stockholms stad har till föreningen upplåtit mark för fritidsträdgårdsverksamhet. Varje lott ska vårdas så att området utgör ett tilltalande inslag intill Flatens naturreservat.

I medlemsavtalet § 3 får den upplåtna lotten endast användas ”för fritidsträdgårdsändamål”. Byggnad, med undantag av pergola och mindre växthus (upp till 6 m²), får inte uppföras på lotten. För att sätta upp pergola eller växthus krävs tillstånd från styrelsen.

Se följande normer och riktlinjer för smärre byggnationer inom fritidsträdgårdsområden:

  • UTEPLATS: Gräs, plattor eller trägolv fFinished-Pergola jpgår vara 15 m² till ytan och 20 cm över angränsande marknivå.
  • SPALJÉ: Runt uteplats får vara 1,5 m hög och får inte kläs in.
  • PERGOLA: Får vara 1,80 m hög och 6 m² till ytan. Heltäckande tak är inte tillåtet. Markis eller annat solskydd får användas men ska monteras ner under vintern. 
  • VÄXTHUS: Får vara 6 m² till ytan och 1,80 m till taknock.

Årsavgiften: 1400 kr ska vara inbetald inför kommande säsong på postgiro: 52299-5 senast den 31 oktober. Glöm inte att skriva lottnummer och namn i meddelandefältet.

Lottskötsel: Arbetet på lotten ska ske i god tid, vara påbörjat senast den 15 maj och därefter skötas under hela odlingssäsongen. Ogräs intill angränsande lott/er och mot allmänning ska rensas bort . Växter eller träd får inte skugga din grannes odlingar och inte hänga utanför lottgränsen så de utgör ett hinder för gående. Ditt staket runt lotten ska vara helt, så att ingen skadar sig och att tillträde för större djur, såsom rådjur, älgar och tamboskap mm. undviks. Efter odlingssäsongen städas lotten inför vintervila.

Styrelsen gör inspektion av samtliga lotter efter 1 juni med uppföljning på höstens städdag.

Styrelsen har rätt att säga upp en medlem om lotten inte sköts enligt föreningens ordningsregler.

Till lottskötseln ingår: Skötsel av angränsande allmänning, såsom gångar och tilldelat ansvarsområde, se karta nedan.

Odlingsriktlinjer: Använd i möjligaste mån ekologiska och miljövänliga produkter. Undvik övergödsling då detta kan leda till läckage ut i natur och vattendrag. Kompostera ditt trädgårdsavfall på lotten som sedan kan användas till jordförbättring. Enligt Stockholm stad får inte matavfall hemifrån läggas i öppna komposter p.g.a. smittorisk. Tänk även på att matavfall lockar fram skadedjur, framförallt råttor. Bokashi (ordentligt nedbruten) och slutna certifierade kärl får användas. Biologiska nedbrytbara impregneringar får användas. Kemiska bekämpnings- och gödningsmedel är inte tillåtna. 

Efter beslut på årsmötet 2019 har föreningen startat arbetet med att nå grundnivå för miljödiplomering. Ett nytt menyval Miljö finns därför på hemsidan. Här kan medlemmar följa arbetet med nya odlingsriktlinjer i samspel med miljö och klimat och i enlighet med koloniträdgårdsförbundets rekommendationer se länk Odling och miljö.

Vattning: För att minska vattenförbrukningen rekommenderas punktbevattning morgon (före kl 11.00) och kväll (efter kl 16.00) och/eller gärna i samband med regn. Vattenspridare ger onödig avdunstning och ska inte användas. Droppslang är tillåten, men ska vara avstängd när lottinnehavare lämnar lotten för dagen. Se även till att alla kranar är ordentligt avstängda innan lotten lämnas.

Avfall: I soptunnan får endast hushållssopor slängas. Grovsopor transporteras bort eller sparas på lotten till höstens städdag då container hyrs in. Det är inte tillåtet att ställa grovsopor på föreningens allmänningar.

Redskapsboden: Redskapsboden är förråd för våra gemensamma gräsklippare, skottkärror och diverse verktyg. Om det finns plats över kan även privata trädgårdsredskap förvaras här.

Föreningens maskiner och redskap: Gräsklippare, röjsåg, lie m.m. kan du låna. Använd maskiner och redskap på rätt sätt, se anvisningar på insidan av redskapsbodens dörr eller be om hjälp. Meddela styrelsen snarast via e-post eller muntligen om en maskin eller ett redskap går sönder. OBS! Redskapsboden får inte stå öppen utan tillsyn.

Städdagarna har obligatorisk närvaro: Viktiga datum anslås via e-post, medlemsbrev och hemsida. Vid förhinder att närvara på städdag ska medlem höra av sig till styrelsen och få en städuppgift som går att utföra vid annan tidpunkt. Om du som medlem uteblir helt, betalar du in en avgift på 200 kr per städdag på postgiro: 52299-5, skriv lottnummer och städavgift i meddelandefältet.

Vid gemensamt föreningsarbete på städdag eller annan tidpunkt omfattas medlemmarna av föreningens olycksfallsförsäkring.

Eldning: Föreningen har de senaste åren undvikit eldning på städdagarna, då det har en negativ effekt på klimatet. Stockholms stad tillåter eldning vecka 18 och vecka 40. 

Tänkvärt: Förvara inte brännbara vätskor utomhus, dessa kan lätt självantända vid soligt väder. Elden sprids lätt och kan förstöra kolonilotter samt sprida sig till stallet med hästar.

Trädvård inom föreningens arrendeområde: Träd på allmänning som inte är frukt- eller prydnadsträd tillhör Stockholms stad, parkförvaltningen kontaktas innan beskärning kan ske, detta gäller ej sly. Etablerade träd, gäller både fruktträd och prydnadsträd, på lotten får inte sågas ner eller grävas upp utan styrelsens godkännande. Att beskära fruktträd eller prydnadsträd på lotten ansvarar lottinnehavaren för. Lottmedlem får såga ner grenar som stör odlingar, om grenarna växer på grannlottens träd, ska nedsågning ske i samråd med grannlottens innehavare. En lottmedlem får aldrig gå in på någon annan medlems lott och såga ner, gräva upp eller beskära träd. Placering av nya träd på lotten, ska vara på rätt avstånd från lottgräns samt begränsas på höjden. Vid behov, kontakta styrelsen eller föreningens trädvårdsansvarige för rådgivning.

Användning av gemensamma grillen: Använd endast grillkol eller briketter. Tänd med rapsoljebaserad tändvätska, tidningspapper eller brasstickor. T-sprit eller andra kolvätebaserade tändvätskor är inte tillåtet (detta gäller även grillning på lotterna), se mer info under menyvalet Miljö. Släck inte med kallt vatten då betongen kan sprängas och skada människor. Efter avslutad grillning städas grillplatsen och matrester slängs i soptunnan när de kallnat.

Information och anvisningar från styrelsen meddelas via e-postmeddelanden, hemsida eller anslagstavla.

Adressändring: Vid byte av e-post- eller bostadsadress och/eller telefonnummer/mobilnummer meddela detta till föreningen snarast möjligt via föreningens e-post.

Behandling av lotter vid avslut av medlemskap: Vid uppsägning av lott ska befintligt staket och dörr samt matjord lämnas kvar. Etablerade träd får ej grävas upp.

Uppsägning: Uppsägning meddelas skriftligen till någon i styrelsen eller via e-post. Använd Uppsägningsmall som finns under dokument på hemsidan . Avslutande medlem gör en slutbesiktning tillsammans med någon i styrelsen innan lotten lämnas. Samtidigt återlämnas nycklar till gemensamhetsutrymmen, därefter betalas depositionsavgiften tillbaka via bank- eller postgiro.

I övrigt gäller av Stockholms stads godkända stadgar

Ansvarsområden

Alla medlemmar i föreningen delar på skötseln av våra allmänna ytor. Ytorna har delats in i olika ansvarsområden med färgkoder, se karta nedan.
Varje grupp ansvarar under vecka 18 till vecka 40 för att gräset klipps samt att växter och träd är vattnade och mår bra.

Kartan nedan visar vilken grupp du tillhör

områdeskara ny

 

Vi kallar grupperna för

  • Grillgruppen (grön)
  • Fruktlundens grupp (gul)
  • Allégrupperna 1 och 2 (blå)
  • Syrenbersåns grupp (röd)

 

ladda ner kartan i pdf-format Orhem områdeskarta

 

 

 

 

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggare gillar detta: